Kumo Twisted Down

Kumo Twisted (เป็นการบิดกลับของหน้าเมฆ) ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคา (คล้ายๆ Divergence)

Kumo Twisted Up

Kumo Twisted (เป็นการบิดกลับของหน้าเมฆ) ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคา (คล้ายๆ Divergence)

Chikou Cross Up Kumo

เส้น Chikou ทะลุขึ้นไปยืน เหนือเมฆ (Kumo)  บ่งบอกถึง สัญญานซื้อที่แข็งแกร่ง (Buy Signal)

Tenkan Over Up Kumo

เส้น Tenkan  ขึ้นไปยืนเหนือเมฆ (Kumo) บ่งบอกถึง สัญญานซื้อที่แข็งแกร่ง (Buy Signal)