การใช้งานหมวด Fundamental / Paid Up Capital

Paid Up Capital

         หมายถึง มูลค่าของหุ้นที่เรียกชำระเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและได้เรียกชำระตามมูลค่าหุ้นแล้ว อาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับทุนจดทะเบียนก็ได้

เช่น ต้องารค้นหาบริษัทที่มีมูลค่าของหุ้นที่ชำระแล้วอย่างน้อย 1,500 ล้านบาท ให้ใส่ค่า min = 1,500 (M.Baht)

การใช้งานหมวด Fundamental / Market Cap

Market Cap

            หมายถึง  มูลค่าตามราคาตลาดของบริษัท ซึ่งเกิดจาก จำนวนหุ้น x ราคาหุ้นปัจจุบัน = มูลค่าตามราคาตลาด เป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่าบริษัทนี้มีมูลค่ากิจการเท่าไหร่ ณราคาที่ซื้อขายในตลาดหุ้นเวลานั้น

เช่น ต้องการค้นหาบริษัทที่มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ให้ใส่ค่า Min = 20,000 (M.Baht)

การใช้งานหมวด Fundamental / Free Float

Free Float

หมายถึง ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเป็นปริมาณหุ้นที่ไม่ได้ถือโดยผู้ลงทุนที่มีส่วนร่วมในการบริหารหรือถือหุ้นเพื่อเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น คัดกรองบริษัทที่มี Free Float อย่างน้อย 50% แสดงว่าบริษัทนี้มีความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยเป็นจำนวนมาก

เช่น ต้องการหาหุ้นที่บริษัทมี Free Float อย่างน้อย 50% คือ มีนักลงทุนรายย่อยือหุ้นอยู่อย่างน้อย 50 % ให้ใส่ค่า Min = 50 เป็นต้น

*** Free Float เป็นตัวกำหนดสภาพคล่องของหุ้นในตลาด เพราะ Free Float คือจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนมือได้ที่หมุนเวียนในตลาด ซึ่งหาก Free Float น้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของหุ้นทั้งหมด เงินไม่มากก็สามารถทำให้ราคาหุ้นขยับแรงได้

การใช้งานหมวด Fundamental / Payout Ratio Hist.

Payout Ratio Hist.

         หมายถึง การคัดหาบริษัทที่มีอัตรานโยบายจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนด ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่นในรูป ต้องการคัดกรองหาบริษัท ที่มีนโยบายจ่ายปันผลอย่างน้อย 60%  ใน 3 ปี ( ทุกปี จ่ายอย่างน้อย 60%)

การใช้งานหมวด Fundamental / Payout Ratio

Payout Ratio

         หมายถึง สัดส่วนของเงินปันผลจากกำไรสุทธิทั้งหมดของบริษัท คือ เงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิ เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกำไรมากแค่ไหนที่จะนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผุ้ถือหุ้น อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงว่าบริษัทมีความมั่นคง สามารถนำเงินจากกำไรสุทธิมาจ่ายปันผลในระดับสูง เช่น กำหนดให้คัดกรองบริษัทที่มี อัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) อย่างน้อย 40% ต่อปี จากกำไรสุทธิ (ให้ใส่ 40 ตรง ค่า Min )

การใช้งานหมวด Fundamental / Avg Yield (%)

Avg Yield (%)
หมายถึง การคัดกรองบริษัทที่มีการจ่ายปันผลเฉลี่ยอย่างน้อย (Min) หรือ ไม่เกินกว่า (Max) ตามค่าที่กำหนด โดยเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาในอดีตที่ผ่านมา
เช่น บริษัทมีการจ่ายปันผลเฉลี่ยอย่างน้อย 5 % ต่อปี ในช่วง 5 ปีย้อนหลังรวมปีปัจจุบัน สามารถใส่ค่า Min เท่ากับ 5 และ Period = year ใส่ค่า 5 ปีย้อนหลัง เพื่อค้นหาบริษัทที่มีศักยภาพการทำกำไรที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการจ่ายปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง

การใช้งานหมวด Fundamental / Yield Hist.

Yield Hist.
หมายถึง การคัดกรองหาบริษัทที่จ่ายปันผลอย่างน้อย (Min) หรือ ไม่เกินกว่า (Max) ตามค่าที่กำหนด เทียบกับช่วงระยะเวลาในอดีตที่ผ่านมา
เช่น ต้องการค้นหาบริษัทที่จ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 5 % ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเราสามารถใส่ค่า Min = 5 และ Period เท่ากับ Year ใส่ค่า 5 ปีย้อนหลัง เพื่อค้นหาบริษัทที่การจ่ายปันผลในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

การใช้งานหมวด Fundamental / Sector yield (%)

Sector yield (%)
หมายถึง อัตราเงินปันผลเฉลี่ยที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม นึงจ่ายคืนให้กับนักลงทุนซึ่งเป็นผลตอบแทนอีกรูปแบบนึง ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
โดยสูตรเกิดจาก เฉลี่ยเงินปันผลต่อหุ้นของทุกๆบริษัทในอุตสาหกรรม (DPS) เทียบกับ ระดับดัชนีของอุตสาหกรรมนั้นในปัจจุบัน (Market Price)

เช่น กำหนดให้ทั้งอุตสาหกรรมมีอัตราเงินปันผลอย่างน้อย 5% ซึ่งเหมาะสมกับนักลงทุนที่มุ่งเน้นหาผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอ (Defensive)
หากต้องการค้นหาปันผลของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราไม่ต่ำกว่า 5% สามารถใส่ค่า Min เท่ากับ 5%เป็นต้น

การใช้งานหมวด Fundamental / Yield (%)

Yield (%)
หมายถึง อัตราเงินปันผลที่บริษัทจ่ายคืนให้กับนักลงทุน ซึ่งเป็นผลตอบแทนอีกรูปแบบ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ โดยสูตรเกิดจาก เงินปันผลต่อหุ้น (DPS) เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบัน (Market Price) เช่น กำหนดให้บริษัทมีอัตราเงินปันผล (Yield) อย่างน้อย 6% ซึ่งเหมาะสมกับนักลงทุนที่มุ่งเน้นหาผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอ (Defensive)

เช่น ต้องการค้นหาบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 5% สามารถใส่ค่า Min = 5% เป็นต้น จะได้ผลลัพธ์บริษัทที่จ่ายปันผลระดับขั้นต่ำ 5% ในช่วงปีที่ผ่านมา

การใช้งานหมวด Fundamental / EPS Growth Hist.

EPS Growth Hist.
หมายถึง การคัดกรองบริษัทที่มีการเติบโตของกำไรต่อหุ้น โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาในอดีตที่เรากำหนด เช่น กำหนดให้คัดกรองบริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นเติบโตอย่างน้อย (Min)10% ขึ้นไป โดยสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ทั้งไตรมาสนี้ เทียบกับ ไตรมาสก่อน (quater) และปีนี้ เทียบกับ ปีที่แล้วได้อีกด้วย(YoY)

เช่น ต้องการค้นหาบริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นเติบโตอย่างน้อย (Min) 15% ขึ้นไป ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง สามารถใส่ค่า Min = 15 กำหนด Period = Quater ใส่ค่า 4 ปีลงไป เป็นการสะท้อนบริษัทที่มีผลประกอบการที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นอย่างต่อเนื่อง เทียบกับข้อมูลในอดีตที่กำหนด