การใช้งานหมวด Pattern / Bearish Doji

Bearish Doji
ลักษณะ เป็นแท่งเทียนที่ราคาเปิดและปิดอยู่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก โดยมี Shadow ด้านบนและล่างขนาดพอๆกัน มักพบบนจุดสูงสุดของแนวโน้ม เนื่องจากการแสดงออกของราคาว่าอาจจะไปต่อไม่ไหว และยิ่งชัดเจนเมื่อแท่งเทียนดังกล่าวมีการเปิด  Gap ขึ้นไปเทรดด้านบนซึ่งเป็นสัญญาณการกลับทิศจากขาขึ้นเป็นขาลง

การใช้งานหมวด Pattern / Shooting Star / Grave Stone

Shooting Star / Grave Stone
ลักษณะ จากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องมาพบกับแท่งสีเขียวหรือสีแดงขนาดเล็กมี Shadow ยาวไปทางด้านบนมากกว่าด้านล่าง ซึ่งเงาด้านล่างอาจมีหรือไม่มีก็ได้ แสดงถึงสัญญาณการกลับทิศอย่างอ่อนหลังจากการขึ้นของราคา

การใช้งานหมวด Pattern/ Hanging Man / Hanging Man Doji

Hanging Man / Hanging Man Doji
ลักษณะ เมื่อราคาขึ้นมาเรื่อยๆจนก่อตัวเป็นแท่งเดียวยาวๆ ตัวแท่งเป็นสีเขียวหรือแดงก็ได้ ตัวแท่งจะมีขนาดเล็กอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดมี Shadow ทอดยาวลงเป็น 2 หรือ 3 เท่าของตัวแท่ง Shadow ด้านบนอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับทิศจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีดัชนีอื่นบ่งชี้ถึงสัญญาณ overbought

การใช้งานหมวด Pattern/ Three Star In The South

Three Star In The South
ลักษณะเป็นแท่งเทียนสีแดง 3 แท่งติดกัน ปกติมักจะไม่มี Shadow ด้านบน แท่งแรกมี shadow ด้านล่างยาว แท่งต่อมาทำจุดสูงสุดของราคาที่ต่ำลง โดยราคาเปิดจะอยู่ภายใต้แท่งเทียนของแท่งแรก แต่มีราคาปิดที่สูงขึ้นจากราคาปิดแท่งก่อนหน้า แท่งสุดท้ายก็ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง ราคาเปิดอยู่ภายใต้แท่งเทียนของแท่งที่สองและราคาปิดสูงขึ้นกว่าแท่งก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นสัญญาณแรกๆของการกลับตัวจากแนวโน้มราคาขาลงเป็นขาขึ้น

การใช้งานหมวด Pattern/ Three Black Crows

Three Black Crows
ลักษณะ เป็นแท่งสีแดงขนาดใหญ่ติดต่อกัน 3 แท่ง และ ราคาปิดต่ำลงทุกวัน โดยปิดใกล้จุดต่ำสุด ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับทิศจากขาขึ้นเป็นขาลง หรือ แสดงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง

การใช้งานหมวด Pattern/ Identical Three Crows

Identical Three Crows
ลักษณะ เป็นแท่งเทียนสีแดง 3 แท่งขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดพอๆกัน โดยแต่ละแท่งทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง และ จุดต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งแสดงถึงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง หรือ เป็นสัญญาณการลงต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง

การใช้งานหมวด Pattern/ Evening Star

Evening Star
ลักษณะ เป็นแท่งสีเขียวขนาดใหญ่ตามด้วยแท่งสีเขียวหรือสีแดงก็ได้เล็กๆ อาจเปิด Gap เหนือแท่งสีเขียว แท่งสุดท้ายเป็นแท่งสีแดงขนาดใหญ่ ที่มีราคาปิดต่ำกว่ากึ่งกลางของแท่งสีเขียว ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับทิศจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีดัชนีอื่นบ่งชี้ถึงสัญญาณ overbought และยืนยันด้วยปริมาณซื้อขายที่สูง

การใช้งานหมวด Pattern/ Evening Doji Star

Evening Doji Star
ลักษณะ เป็นแท่งสีเขียวขนาดใหญ่ตามด้วยแท่งเทียน Doji (ความยาวของ shadow บนล่าง พอๆกันและมีราคาเปิดและปิดที่ระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาก) อาจเปิด Gap เหนือแท่งสีเขียว แท่งสุดท้ายเป็นแท่งสีแดงขนาดใหญ่ที่มีราคาปิดต่ำกว่ากึ่งกลางของแท่งสีเขียว ซึ่งแสดงถึงสัญญาณการกลับทิศจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีดัชนีอื่นบ่งชี้ถึงสัญญาณ overbought และยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง มีความชัดเจนมากกว่ารูปแบบ evening star
ทั่วไป

การใช้งานหมวด Pattern/ Dark Cloud Cover

Dark Cloud Cover
ลักษณะ เป็นแท่งยาวสีเขียวตามด้วยสีแดง ราคาเปิดของแท่งสีแดงอยู่เหนือกว่าราคาสูงสุดของแท่งสีเขียว และราคาปิดของแท่งสีแดงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของแท่งสีเขียว ซึ่งแสดงสัญญาณการกลับทิศจากขาขึ้นเป็นขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีดัชนีอื่นบ่งชี้ถึงสัญญาณ overbought และยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง

การใช้งานหมวด PATTERN/ Bullish Three line Strike

Bullish Three line Strike
ลักษณะ มีแท่งสีเขียวขนาดเล็กติดต่อกัน 3 แท่ง โดยแท่งสีเขียวขึ้นทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วตามมาด้วยแท่งสีแดงขนาดใหญ่โดยแท่งสีเขียว 3 แท่งเล็กก่อนหน้า จะอยู่ไม่เกินจากช่วงสูงสุดและต่ำสุดของแท่งยาวสีแดง ซึ่งแสดงถึงสัญญาณการลงต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงหรือจุดกลับตัวลงของแนวโน้มขาขึ้น