การดูต้นทุนการผลิตสินค้า

ต้นทุนการผลิตจะสะท้อนมาในกำไรขั้นต้น เนื่องจากกำไรขั้นต้นคือ (การเอาต้นทุนผลิตหัก (COGS) ออกจากรายรับ) สีแดง คือต้นทุนผลิต สีเขียวคือกำไรขั้นต้น