อนาคตพลังงานนิวเคลียร์

สัดส่วนการใช้พลังงานนิวเคลียร์เทียบกับพลังงานทั้งหมดลดลงเหลือ 10.8% ในปี 2014 เทียบกับช่วงปี 1996 ที่พลังงานนิวเคลียร์กินสัดส่วนถึง 17.6% ของพลังงานทั้งโลก